PHP’de String Fonksiyonları

String veri tipinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Burada String veri tipi için geliştirilen bazı temel metotlar hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle String nedir? String’ler, karakterlerden meydana gelen programcılık kavramlarından bir tanesidir. Örneğin; “Merhaba Dünya”, “Pazartesi”, “Adıyaman” v.b. ifadeler birer String’dir. String’ler program içinde çift veya tek tırnak arasına yazılırlar.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
 $name = "Ramazan";
 $day = 'Pazartesi';
?>
</body>
</html> 

Yukarıda verilen uygulamada name ve day içindeki veriler birer String’dir.

String’ler ile çalışırken bilmemiz gereken temel fonksiyonlara geçebiliriz.

strlen()

Bu metot ile String verinin kaç karakterden meydana geldiği tespit edilir. Sonuç olarak sayısal bir değer verir.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php

 $day = 'Pazartesi';
 echo "Karakter Sayısı: ".strlen($day);

?>
</body>
</html>

“Pazartesi” string verisi toplam 9 karakterden meydana geldiği için ekranda 9 değeri okunur.

str_word_count()

str_word_count() metodu, verilen string’in kaç kelimeden meydana geldiğini bulmaya yarar. Sonuç olarak sayısal bir değer üretir. Örneğin; “String veri tipinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik” verisi toplam 7 kelimeden oluştuğu için aşağıda verilen kodun ekran çıktısında bu değeri okuruz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
 $text = "String veri tipinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik";
 echo "Kelime sayısı: ".str_word_count($text);
?>
</body>
</html>

strrev()

Bu metodu kullanarak verilen bir stringi tersten yazabiliriz. Örnek bir kod aşağıdaki gibidir.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
 $text = "String veri tipinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik";
 echo strrev($text);
?>
</body>
</html>

strpos()

Verilen string veri içinde arama yapmayı sağlar. Eğer bir eşleşme bulunursa, metod ilk karakterin konumunu döndürür. Eğer herhangi bir veri bulunmaz ise sonuç olarak False döner.

Bu metot diğerlerinden farklı olarak 2 paramtre alır: strpos(metin, aranan). Burada ilk paramtere arama yapılacak metni, ikinci parametre ise aranacak veriyi temsil eder. Örnek bir uygulama aşağıdaki gibidir.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
 $text = "String veri tipi";
 echo strpos($text,"veri");
?>
</body>
</html>

Bu metot ile çalışırken arama yapılacak metnin herbir karakterine sıfırdan başlayarak indis numarası atanır. Örneğin yukarıdaki örnekte arama yapılacak metinde indis bilgileri aşağıdaki gibidir.

Aradığımız ifade “veri” ve metin içinde bir eşleşme olduğundan dolayı sonuç olarak “v” karakterinin indis bilgisi olan 7 ekrana yazılır.

str_replace()

Bu metodu kullanarak herhangi bir metin içinde bulunan bir veriyi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bu metot diğerlerinden farklı olarak 3 paramtre alır: strpos(eski_veri, yeni_veri, text). Burada ilk paramtere değiştirilecek veriyi, ikinci parametre yeni veriyi ve son parametre ise değişikliğin yapılacağı metni temsil eder. Örnek bir uygulama aşağıdaki gibidir.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
 $text = "Metin veri tipi";
 echo "İlk: ".$text."<br>";
 echo "Son: ".str_replace("Metin","String",$text);
?>
</body>
</html>

Yukarıda “Metin veri tipi” içinde bulunan “Metin” yerine, “String” yazılması sağlanacaktır. Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.