Kotlin ile Kaç Tane Bölünür (easy)

Kotlin dili ile programcılık becerinizi geliştirmek için örnek problemleri çözmeye devam edilim. Bu yazıda ele alacağımız problem ve kodları aşağıdaki gibidir.

Problem: Kaç Tane Bölünür

Kullanıcıdan iki sayı girişi yapması istenir. Bu sayılardan ilki girilecek sayı adedini, diğeri ise girilen bu sayılardan kaçının ikinci sayıya tam olarak bölündüğünü kontrol etmek için kullanılır. Kısıtlamalar şöyledir;

Giriş
Kullanıcı sırasıyla n, k sayılarını girer. Enter tuşuna basıldıktan sonra kullanıcı n adet pozitif tamsayı girişi yapar.

Çıkış
Girilen n adet pozitif sayıdan kaçının k sayısına tam bölündüğü bulunur ve sonuç ekrana yazılır.

Örnekler

Giriş:
6 5

12
5
9665526
56565
1215
1

Çıkış:
3

fun readLn() = readLine()!!
fun readArr() = readLn().split(" ")
fun readToInt() = readArr().map { it.toInt() }

fun main(args: Array<String>) {
  val (n, k) = readToInt()
  var total = 0
  repeat(n) {
    var number = readLn().toInt()
    if (number % k == 0) total++
  }
  println(total)
}
Ekran görüntüsü

Yukarıda verilen kod bloğunda daha önce anlatmadığımız repeat isimli yeni bir kod var. Bu bir metot olup temel amacı belirli bir işlevi belirtilen sayıda yapmayı sağlamaktır. Örneğin bu uygulama için kaç defa sayı girişi yapılacağı belirlenmesi sağlanmıştır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda verilen kodu ve ekran çıktısını inceleyebilirsiniz.

fun main(args: Array<String>) {

  repeat(3) {
    println("Hello!")
  }

}

Kotlin ile programcılık becerinizi geliştirmek için şu kategorideki yazıları takip edebilirsiniz.
Kaynak: https://www.codechef.com/problems/INTEST

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.